Euskal Herriko eraikin historikoak

Karobia
Karobia, Oitz
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Oitz. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Errota
Errota, Elgorriaga
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Elgorriaga. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Errota
Errota, Ituren
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Ituren. Siglo: XVIII. Estado: Txarra.
Errota
Errota, Beintza-Labaien
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Beintza Labaien. Siglo: XIX. Estado: Txarra.
Karobia (Gilleneko Borda)
Gilleneko Borda karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Karobia
Karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Errota
Errota, Saldias
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Saldias. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Karobia
Karobia, Zubieta
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Zubieta. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Karobia
Karobia, Ituren
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Ituren. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Arrieneko Borda
Arrieneko Borda karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.