Bakaiku

Errota
Errota, Bakaiku
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bakaiku. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Udaletxea, Bakaiku

San Juan Bautista
San Juan Bautista eliza, Bakaiku
Tipo de monumento: Eliza. Municipio: Bakaiku. Siglo: XVI. Estado: Ona.
Santiago
Santiago ermita Bakaikun
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Bakaiku. Siglo: XIX. Estado: Ona.
San Benito
San Benito ermita Bakaikun
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Bakaiku. Siglo: No disponible. Estado: No disponible.
Antzematen al da?